VÁSÁROLJON L'ORÉAL PARIS TERMÉKEKET 2,999 FT ÉRTÉKBEN ÉS NYERJEN GYÖNYÖRŰ TIFFANY & CO. ÉKSZEREKET!

Játékszabályzat - DM

"Mert Ön megérdemli."
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata
"Mert Ön megérdemli."
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szabályzata, szervezője

1.1 Jelen dokumentum a „Mert Ön megérdemli.“ nyereményjáték (a továbbiakban „nyereményjáték”) részvételi- és játékszabályzatát tartalmazza (a továbbiakban “szabályzat”). A jelen szabályzat kizárólagos jelleggel szabályozza a Játékban való részvételt és a Játék lebonyolításának szabályait. E szabályzat módosítására kizárólag a jelen dokumentum közzétételi módjával megegyező módon, írásos formában kerülhet sor.

1.2 A nyereményjáték szervezője: L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. statisztikai számjel: 10885633-2042-113-01, cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban mint „Szervező““).

1.3 A nyereményjáték lebonyolítója: McCann Erickson Budapest Kft. székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. statisztikai számjel: 10216608-7311-113-01, cégjegyzékszám: 01-09-061273 (a továbbiakban mint “Lebonyolító”).

2. A nyereményjáték időtartama és a résztvevő üzletek

2.1 A nyereményjáték 2016. 12. 12. 00:00:01-től 2016. 12. 31. 23:59:59-ig (a továbbiakban mint „a nyereményjáték időtartama“) kerül lebonyolításra.

2.2 A nyereményjáték Magyarország területén, a dm (drogerie markt) hálózat üzleteiben (a továbbiakban mint „résztvevő üzletek“) kerül lebonyolításra.

3. Részvétel a nyereményjátékban

3.1 A nyereményjátékban csak olyan, Magyarország területén lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.11 pontja szerinti kizárás, és aki a nyereményjáték időtartama alatt a résztvevő üzletek valamelyikében egyidejűleg legalább 2 999,- Ft értékben vásárol L´Oréal Paris termékeket (a továbbiakban „termékek”), megőrzi a termékek megvásárlását igazoló blokkot, a jelen szabályzat 3.2 pontjában ismertetett módon regisztrál a nyereményjátékba, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett valamennyi feltételeknek. A résztvevő köteles a termékek megvásárlását igazoló eredeti blokkot a nyereményjáték teljes időtartama alatt, valamint a nyereményjáték lezárását követő 2 (kettő) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére az 5.1 pontban írtak szerint beküldeni. Szervező kizárólag azokat blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt termékek egyértelműen és olvashatóan feltüntetésre kerülnek és egyértelműen beazonosítható a L´Oréal Paris márkanév és/vagy maga a termék, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a nyereményjáték időtartamára esik.

3.2 A nyereményjátékba történő regisztrációhoz a résztvevőnek egy, az vezeték- és utónevét, e-mail címét, valamint a DM szót tartalmazó SMS üzenetet (a továbbiakban “regisztrációs SMS”) kell küldenie a +36 30 5555567telefonszámra (minta példa: MINTA JUDIT minta.judit@email.hu DM). A regisztrációs SMS árát a résztvevő szolgáltatójának díjszabása határozza meg, azaz az SMS beküldés nem emelt díjas.

3.3 Minden résztvevő kizárólag egyszer jogosult részt venni a nyereményjátékban, azaz a nyereményjáték teljes időtartam alatt kizárólag egy regisztrációs SMS beküldésére jogosult. Az ismételt regisztrálásra tett kísérletek kizárásra kerülnek a nyereményjátékból.

3.4 A nyereményjátékban kizárólag olyan résztvevők vehetnek részt, illetve nyerhetnek, akik eleget tesznek a nyereményjátékra vonatkozóan meghatározott összes feltételnek, és szabályszerűen regisztrálnak a nyereményjátékba. A 3.2 pontban írt eseten kívül más módon és struktúrával beérkező SMS-t a Szervező nem fogad el. Az SMS nem megfelelő módon, illetve hiányos adattartalommal történő beküldése esetén az SMS nem kerül regisztrációra, így a nyereményjátékban részvételre nem jogosít, és a résztvevő ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthet.

3.5 Az SMS csak magyarországi kártyás vagy előfizetéses mobilhálózatokról küldhető be. Minden más rendszerből (pl. internet) érkezett SMS a nyereményjátékból ki van zárva. A nyereményjátékban Magyarország területén kívül roaming segítségével is részt lehet venni, de a külföldi hálózat használatából eredő extra költség is minden esetben a résztvevőt terheli. Amennyiben a résztvevő külföldről küld a fenti feltételeknek megfelelő SMS-t a nyereményjátékba, úgy üzenete regisztrációra kerül. A Szervező nem ajánlja a nyereményjátékban való részvételt harmadik személy előfizetésében vagy tulajdonában levő telefon(ok)ról. Amennyiben nem saját maga által előfizetett szolgáltatást vesz igénybe a nyereményjátékhoz, a nyereményjáték kezdete előtt kérje az előfizető/tulajdonos hozzájárulását. A nyereményjátékkal kapcsolatos az előfizetői és/vagy felhasználási jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.6 A Szervezőnek és a Lebonyolítónak jogában áll bármikor ellenőrizni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a jelen szabályzatban megszabott feltételeket. Amennyiben a résztvevő, illetve regisztrációja bármely okból nem felel meg a szabályzat feltételeinek, úgy az érintett résztvevőt a Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket szintén kizárhatja a nyereményjátékból.

3.7 A regisztrációs SMS beküldésével a résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4. Nyeremények, a játék menete és a nyertesek meghatározásának mechanizmusa

4.1 E nyereményjáték fődíja 1 db bruttó 47 100,- forint értékű Tiffany & Co. márkájú nyaklánc szív alakú arany medállal (a továbbiakban „fődíj”). A játékban kiosztásra kerül továbbá 4db egyenként bruttó 57 100,- forint értékű Tiffany & Co. márkájú karkötő szív alakú medállal (a továbbiakban „kis nyeremény”). (a fődíj és a kis nyeremények a továbbiakban együtt „nyeremény”) A nyereményjáték teljes időtartam alatt minden résztvevő kizárólag egyetlen nyereményre (azaz kizárólag egy fődíjra vagy kizárólag egy kis nyereményre) lehet jogosult. A kis nyeremények az 1., 2., 4. és 5. játékidőszakban, a fődíj a 3. játékidőszakban kerül kiosztásra a 4.2. pontban írtak szerint. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.2 Gyorsasági nyereményjáték:

A 3. játékidőszakban a fődíj nyertese az a résztvevő lesz, aki a 3. játékidőszak alatt az előírt módon SMS üzenet formájában beregisztrál, teljesíti a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete az adott időszakban beküldött összes regisztrációs SMS üzenet közül elsőként kerül kézbesítésre a Szervező részére. Az 1., 2., 4. és 5. játékidőszakban a kis nyeremények nyertesévé az a résztvevő válik, aki az adott játékidőszak alatt az előírt módon SMS üzenet formájában beregisztrál, teljesíti a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete az adott időszakban beküldött összes regisztrációs SMS üzenet közül elsőként kerül kézbesítésre a Szervező részére. A jelen bekezdésben meghatározott játékidőszakokban egy-egy kis nyeremény kerül kiosztásra. A nyereményjáték teljes időtartama alatt összesen 1 fődíj nyertes és 4 kis nyeremény nyertes kerül kiválasztásra.

A nyereményjáték az alábbi játékidőszakokból áll:
1. játékidőszak: 2016.12.12 - 2016.12.15.
2. játékidőszak: 2016.12.16 - 2016.12.19.
3. játékidőszak: 2016.12.20 - 2016.12.23.
4. játékidőszak: 2016.12.24 - 2016.12.27.
5. játékidőszak: 2016.12.28 - 2016.12.31.

4.3 Abban az esetben, ha kiderül, hogy bármelyik nyertes – a jelen szabályzat értelmében bármilyen okból – nem jogosult a nyereményre, nyertesként az a résztvevő kerül kihirdetésre, aki azon játékidőszak alatt, amely időszak nyertese kizárásra került, az előírt módon beregisztrált a játékba, teljesítette a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete sorban a kizárt nyertes regisztrációját követően került kézbesítésre a Szervező részére.

4.4 A Szervező a nyereményeket és a nyerteseket a nyereményjáték weboldalán közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek neve és lakcíme (település csak) jelenik meg, amelyhez valamennyi résztvevő a játékba történő regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Szervező a nyertest a regisztrációs SMS-ben feltüntetett e-mail címre megküldött e-mail üzenetben értesíti, éspedig legkésőbb az adott játékidőszak végét követő öt munkanapon belül. A nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül köteles e-mail útján megküldeni Szervező részére a blokk szkennelt másolatát a következő e-mail címre: eszter. sajtos@loreal.com, illetve az eredeti blokkot postai úton ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben a következő címre: DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. (a postaköltség a résztvevőt terheli). A Szervező ezt követően megküldi a nyertes részére a nyeremény kézbesítéséről szóló tájékoztatást tartalmazó dokumentumot, amelyen a nyertesnek meg kell adnia azt a magyarországi címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri. Ezt a dokumentumot a nyertesnek aláírva vissza kell juttatnia a Szervező részére 5 munkanapon belül szkennelt formában a következő e-mail címre: eszter.sajtos@loreal.com, illetve a dokumentum eredeti példányát postai úton ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben a következő címre:DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. (a postaköltség a résztvevőt terheli). .

5.2 A nyeremény a nyertes által az 5.1 pont szerint megadott címre kerül postázásra, melynek költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervezőt illeti.

5.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a nyereményjáték eredményét befolyásolni képes, illetve azt célzó – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző magatartás, eljárás alapos gyanúja merül fel, kizárja a nyereményjátékból. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt ne adja át a nyertesnek, amennyiben az megszegte a nyereményjáték szabályait, illetve a résztvevő bármilyen közerkölcsbe ütköző magatartása esetén.

5.4 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy a nyeremény átvételekor megállapítása kerül, hogy nem felel meg a jelen nyereményjáték szabályzata által előírt követelményeknek, nem jogosult a nyereményre, és a Szervező - saját belátása szerint – a nyereményt a 4.3. pontban írtak szerint tartaléknyertesnek ítélheti, esetleg más marketing vagy jótékonysági célra használhatja fel. A Szervező azonos módon jár el abban az esetben, ha a nyertessel a regisztrációs SMS-ben feltüntetett e-mail címen második próbálkozásra sem sikerül kapcsolatba lépnie (Szervező a kapcsolatfelvételt legfeljebb két alkalommal kíséreli meg akként, hogy az egyes próbálkozások között legalább 14 nap teljen el) , a nyertes az 5.1. pontban írt határidőn belül nem reagál az értesítésre, vagy a nyertes legkésőbb 14 napon belül nem veszi át a részére postázására került nyereményt. A Szervező így jár el továbbá abban az esetben is, ha a nyereményt azért nem lehet a nyertesnek kézbesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.5 A nyeremény a nyereményjáték befejezését követően, legkésőbb 1 hónapon belül kerül átadásra a nyertesnek.

5.6 A nyeremény átvételét a nyertes átvételi elismervény aláírásával köteles igazolni.

5.7 A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a résztvevőt terhelik.

6. Záró rendelkezések

6.1 Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felel az SMS-üzenet, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél esetlegesen bekövetkezett műszaki problémákért.

6.2 A nyereményjátékban való részvételével, illetve regisztrációs SMS üzenete elküldésével a résztvevő elfogadja a nyereményjáték szabályzatában írtakat, és vállalja azok maradéktalan betartását. A nyereményjátékra és a szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményjáték szabályait bármikor módosítsa, ill. a nyereményjátékot – indoklás és kártérítés nélkül - megszüntesse, továbbá hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és azonos értékű nyereményekkel helyettesítse. A nyereményjáték szabályzatának bármilyen módosítsa, a nyereményjáték megszüntetése és az egyes nyeremények más nyereményekkel való helyettesítse írásban történik, és a nyereményjáték weboldalán (www.megerdemeljuk.hu) kerül közzétételre.

6.4 A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező és a Lebonyolító továbbá nem felel semmilyen kárért, amelyet a résztvevő esetleg a nyereményjátékban való részvételével, vagy a nyereményével kapcsolatosan szenved el.

6.5 A regisztrációs SMS-ek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.6 A nyereményjátékba történő regisztrációval a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációban feltüntetett személyes adatait, valamint bármely nyeremény elnyerése esetén a nyereményre vonatkozó adatokat, a nyertes kézbesítési címét, a nyertesről készült kép-, hang-, illetve video felvételeket, amelyeket a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjáték folyamán, vagy annak befejezését követően szerez a résztvevőtől (a továbbiakban „személyes adatok”) a Szervező, mint adatkezelő, valamint a nyereményjáték Lebonyolítója, mint adatfeldolgozó, a nyereményjáték lebonyolításához (kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából), és a résztvevő esetleges nyertessége esetén adónyilvántartáshoz, valamint a tömegtájékoztatási eszközökben és a Szervező vagy a Lebonyolító reklámanyagaiban való közzétételhez kezelje, illetve feldolgozza, éspedig mindezt a nyereményjáték befejezését és a belőle következő jogok rendezését követő egy éven belül. Ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait - utónév, vezetéknév, postai cím, kapcsolattartási e-mail cím terjedelemben - a Szervező marketing-kapcsolattartás (a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja. Adatkezelési nyilvántartási szám: Regisztráció alatt.

6.7 A jelen nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. címen vagy a eszter.sajtos@loreal.com e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat. A résztvevő az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

6.8 A résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja marketing-kapcsolattartás keretében (6.7. pont 1. bekezdés utolsó mondata), amelyet megtehet a résztvevő egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. címen vagy a eszter.sajtos@loreal. com e-mail címeken.

6.9 A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a résztvevő – 6.9. pont). A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyereményjáték időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

6.10 A nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező és a Lebonyolító semmilyen munkavállalója, a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval a nyereményjáték lebonyolításában más módon együttműködő természetes személyek, sem a fent említett személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező a nyereményt – saját belátása szerint – a 4.3. pontban írtak szerint tartaléknyertesnek ítélheti, vagy más marketing vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.11 E teljes szabályzat a nyereményjáték honlapján (www.megerdemeljuk.hu) kerül közzétételre. A szabályzat jelen nyereményjátékot bemutató bármely reklámanyagon feltüntetett, lerövidített szöveges változata, valamint a nyereményjáték honlapján közzétett jelen teljes szabályzat szövegezése közötti ellentmondás esetén irányadónak e teljes szövegezés tekintendő.

Kelt Budapesten, 2016. december 20-án
L’ORÉAL Magyarország Kft.

Játékszabályzat - Rossmann

"Mert Ön megérdemli."
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata
"Mert Ön megérdemli."
nyereményjáték részvételi és játékszabályzata

1. A nyereményjáték szabályzata, szervezője

1.1 Jelen dokumentum a „Mert Ön megérdemli.“ nyereményjáték (a továbbiakban „nyereményjáték”) részvételi- és játékszabályzatát tartalmazza (a továbbiakban “szabályzat”). A jelen szabályzat kizárólagos jelleggel szabályozza a Játékban való részvételt és a Játék lebonyolításának szabályait. E szabályzat módosítására kizárólag a jelen dokumentum közzétételi módjával megegyező módon, írásos formában kerülhet sor.

1.2 A nyereményjáték szervezője: L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. statisztikai számjel: 10885633-2042-113-01, cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban mint „Szervező““).

1.3 A nyereményjáték lebonyolítója: McCann Erickson Budapest Kft. székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16. statisztikai számjel: 10216608-7311-113-01, cégjegyzékszám: 01-09-061273 (a továbbiakban mint “Lebonyolító”).

2. A nyereményjáték időtartama és a résztvevő üzletek

2.1 A nyereményjáték 2016. 12. 15. 00:00:01-től 2016. 12. 31. 23:59:59-ig (a továbbiakban mint „a nyereményjáték időtartama“) kerül lebonyolításra.

2.2 A nyereményjáték Magyarország területén, a Rossmann hálózat üzleteiben (a továbbiakban mint „résztvevő üzletek“) kerül lebonyolításra.

3. Részvétel a nyereményjátékban

3.1 A nyereményjátékban csak olyan, Magyarország területén lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött természetes személy vehet részt, akire nem vonatkozik a jelen szabályzat 6.11 pontja szerinti kizárás, és aki a nyereményjáték időtartama alatt a résztvevő üzletek valamelyikében egyidejűleg legalább 2 999,- Ft értékben vásárol L´Oréal Paris termékeket (a továbbiakban „termékek”), megőrzi a termékek megvásárlását igazoló blokkot, a jelen szabályzat 3.2 pontjában ismertetett módon regisztrál a nyereményjátékba, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett valamennyi feltételeknek. A résztvevő köteles a termékek megvásárlását igazoló eredeti blokkot a nyereményjáték teljes időtartama alatt, valamint a nyereményjáték lezárását követő 2 (kettő) hónapon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni, és nyertessége esetén a Szervező részére az 5.1 pontban írtak szerint beküldeni. Szervező kizárólag azokat blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt termékek egyértelműen és olvashatóan feltüntetésre kerülnek és egyértelműen beazonosítható a L´Oréal Paris márkanév és/vagy maga a termék, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a nyereményjáték időtartamára esik.

3.2 A nyereményjátékba történő regisztrációhoz a résztvevőnek egy, az vezeték- és utónevét, e-mail címét, valamint a ROSSMANN szót tartalmazó SMS üzenetet (a továbbiakban “regisztrációs SMS”) kell küldenie a +36 30 5555567telefonszámra (minta példa: MINTA JUDIT minta.judit@email.hu ROSSMANN). A regisztrációs SMS árát a résztvevő szolgáltatójának díjszabása határozza meg, azaz az SMS beküldés nem emelt díjas.

3.3 Minden résztvevő kizárólag egyszer jogosult részt venni a nyereményjátékban, azaz a nyereményjáték teljes időtartam alatt kizárólag egy regisztrációs SMS beküldésére jogosult. Az ismételt regisztrálásra tett kísérletek kizárásra kerülnek a nyereményjátékból.

3.4 A nyereményjátékban kizárólag olyan résztvevők vehetnek részt, illetve nyerhetnek, akik eleget tesznek a nyereményjátékra vonatkozóan meghatározott összes feltételnek, és szabályszerűen regisztrálnak a nyereményjátékba. A 3.2 pontban írt eseten kívül más módon és struktúrával beérkező SMS-t a Szervező nem fogad el. Az SMS nem megfelelő módon, illetve hiányos adattartalommal történő beküldése esetén az SMS nem kerül regisztrációra, így a nyereményjátékban részvételre nem jogosít, és a résztvevő ezzel kapcsolatban semmilyen igényt nem érvényesíthet.

3.5 Az SMS csak magyarországi kártyás vagy előfizetéses mobilhálózatokról küldhető be. Minden más rendszerből (pl. internet) érkezett SMS a nyereményjátékból ki van zárva. A nyereményjátékban Magyarország területén kívül roaming segítségével is részt lehet venni, de a külföldi hálózat használatából eredő extra költség is minden esetben a résztvevőt terheli. Amennyiben a résztvevő külföldről küld a fenti feltételeknek megfelelő SMS-t a nyereményjátékba, úgy üzenete regisztrációra kerül. A Szervező nem ajánlja a nyereményjátékban való részvételt harmadik személy előfizetésében vagy tulajdonában levő telefon(ok)ról. Amennyiben nem saját maga által előfizetett szolgáltatást vesz igénybe a nyereményjátékhoz, a nyereményjáték kezdete előtt kérje az előfizető/tulajdonos hozzájárulását. A nyereményjátékkal kapcsolatos az előfizetői és/vagy felhasználási jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.6 A Szervezőnek és a Lebonyolítónak jogában áll bármikor ellenőrizni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a jelen szabályzatban megszabott feltételeket. Amennyiben a résztvevő, illetve regisztrációja bármely okból nem felel meg a szabályzat feltételeinek, úgy az érintett résztvevőt a Szervező a nyereményjátékból kizárhatja. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket szintén kizárhatja a nyereményjátékból.

3.7 A regisztrációs SMS beküldésével a résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

4. Nyeremények, a játék menete és a nyertesek meghatározásának mechanizmusa

4.1 E nyereményjáték fődíja 1 db bruttó 47 100,- forint értékű Tiffany & Co. márkájú nyaklánc szív alakú arany medállal (a továbbiakban „fődíj”). A játékban kiosztásra kerül továbbá 4 db, egyenként bruttó 57 100,- forint értékű Tiffany & Co. márkájú karkötő szív alakú medállal (a továbbiakban „kis nyeremény”). (a fődíj és a kis nyeremények a továbbiakban együtt „nyeremény”) A nyereményjáték teljes időtartam alatt minden résztvevő kizárólag egyetlen nyereményre (azaz kizárólag egy fődíjra vagy kizárólag egy kis nyereményre) lehet jogosult. Az 1., 2., és 3. játékidőszakban egy-egy kis nyeremény, a 4. játékidőszakban egy kis nyeremény és a fődíj kerül kiosztásra a 4.2. pontban írtak szerint. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

4.2 Gyorsasági nyereményjáték: Az 1., 2. és 3. játékidőszakban a kis nyeremények nyertesévé az a résztvevő válik, aki az adott játékidőszak alatt az előírt módon SMS üzenet formájában beregisztrál, teljesíti a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete az adott időszakban beküldött összes regisztrációs SMS üzenet közül elsőként kerül kézbesítésre a Szervező részére. A jelen bekezdésben meghatározott játékidőszakokban egy-egy kis nyeremény kerül kiosztásra. A 4. játékidőszakban a fődíj nyertese az a résztvevő lesz, aki a 4. játékidőszak alatt az előírt módon SMS üzenet formájában beregisztrál, teljesíti a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete az adott időszakban beküldött összes regisztrációs SMS üzenet közül elsőként kerül kézbesítésre a Szervező részére. Ebben a játékidőszakban a kis nyereményt az a résztvevő nyeri meg, aki a játékidőszak alatt az előírt módon SMS üzenet formájában beregisztrál, teljesíti a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete az adott időszakban beküldött összes regisztrációs SMS üzenet közül másodikként kerül kézbesítésre a Szervező részére. A nyereményjáték teljes időtartama alatt összesen 1 fődíj nyertes és 4 kis nyeremény nyertes kerül kiválasztásra.

A nyereményjáték az alábbi játékidőszakokból áll:
1. játékidőszak: 2016.12.15 - 2016.12.18.
2. játékidőszak: 2016.12.19 - 2016.12.22.
3. játékidőszak: 2016.12.23 - 2016.12.26.
4. játékidőszak: 2016.12.27 - 2016.12.31.

4.3 Abban az esetben, ha kiderül, hogy bármelyik nyertes – a jelen szabályzat értelmében bármilyen okból – nem jogosult a nyereményre, nyertesként az a résztvevő kerül kihirdetésre, aki azon játékidőszak alatt, amely időszak nyertese kizárásra került, az előírt módon beregisztrált a játékba, teljesítette a nyereményjátékban való részvétel valamennyi jelen szabályzat által előírt feltételét, és akinek regisztrációs SMS üzenete sorban a kizárt nyertes regisztrációját követően került kézbesítésre a Szervező részére.

4.4 A Szervező a nyereményeket és a nyerteseket a nyereményjáték weboldalán közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertesek neve és lakcíme (település csak) jelenik meg, amelyhez valamennyi résztvevő a játékba történő regisztrációval kifejezetten hozzájárul.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

5.1 A Lebonyolító a nyertest a regisztrációs SMS-ben feltüntetett e-mail címre megküldött e-mail üzenetben értesíti, éspedig legkésőbb az adott játékidőszak végét követő öt munkanapon belül. A nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül köteles e-mail útján megküldeni Szervező részére a blokk szkennelt másolatát a következő e-mail címre: eszter. sajtos@loreal.com, illetve az eredeti blokkot postai úton ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben a következő címre: DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. (a postaköltség a résztvevőt terheli). A Szervező ezt követően megküldi a nyertes részére a nyeremény kézbesítéséről szóló tájékoztatást tartalmazó dokumentumot, amelyen a nyertesnek meg kell adnia azt a magyarországi címet, amelyre a nyeremény kézbesítését kéri. Ezt a dokumentumot a nyertesnek aláírva vissza kell juttatnia a Szervező részére 5 munkanapon belül szkennelt formában a következő e-mail címre: eszter.sajtos@loreal.com, illetve a dokumentum eredeti példányát postai úton ajánlott, tértivevénnyel ellátott levélben a következő címre:DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. (a postaköltség a résztvevőt terheli).

5.2 A nyeremény a nyertes által az 5.1 pont szerint megadott címre kerül postázásr, melynek költségei a Szervezőt terhelik. Ha a nyereményt a nyertes bármilyen oknál fogva nem veszi át, és azt visszaküldik a feladó címére, a nyeremény tulajdonjoga a Szervezőt illeti.

5.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a nyereményjáték eredményét befolyásolni képes, illetve azt célzó – akár harmadik személy közvetítésével is - csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző magatartás, eljárás alapos gyanúja merül fel, kizárja a nyereményjátékból. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt ne adja át a nyertesnek, amennyiben az megszegte a nyereményjáték szabályait, illetve a résztvevő bármilyen közerkölcsbe ütköző magatartása esetén.

5.4 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy a nyeremény átvételekor megállapítása kerül, hogy nem felel meg a jelen nyereményjáték szabályzata által előírt követelményeknek, nem jogosult a nyereményre, és a Szervező - saját belátása szerint – a nyereményt a 4.3. pontban írtak szerint tartaléknyertesnek ítélheti, esetleg más marketing vagy jótékonysági célra használhatja fel. A Szervező azonos módon jár el abban az esetben, ha a nyertessel a regisztrációs SMS-ben feltüntetett e-mail címen második próbálkozásra sem sikerül kapcsolatba lépnie (Szervező a kapcsolatfelvételt legfeljebb két alkalommal kíséreli meg akként, hogy az egyes próbálkozások között legalább 14 nap teljen el) , a nyertes az 5.1. pontban írt határidőn belül nem reagál az értesítésre, vagy a nyertes legkésőbb 14 napon belül nem veszi át a részére postázására került nyereményt. A Szervező így jár el továbbá abban az esetben is, ha a nyereményt azért nem lehet a nyertesnek kézbesíteni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.5 A nyeremény a nyereményjáték befejezését követően, legkésőbb 1 hónapon belül kerül átadásra a nyertesnek.

5.6 A nyeremény átvételét a nyertes átvételi elismervény aláírásával köteles igazolni.

5.7 A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a résztvevőt terhelik.

6. Záró rendelkezések

6.1 Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem felel az SMS-üzenet, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél esetlegesen bekövetkezett műszaki problémákért.

6.2 A nyereményjátékban való részvételével, illetve regisztrációs SMS üzenete elküldésével a résztvevő elfogadja a nyereményjáték szabályzatában írtakat, és vállalja azok maradéktalan betartását. A nyereményjátékra és a szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyereményjáték szabályait bármikor módosítsa, ill. a nyereményjátékot – indoklás és kártérítés nélkül - megszüntesse, továbbá hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és azonos értékű nyereményekkel helyettesítse. A nyereményjáték szabályzatának bármilyen módosítsa, a nyereményjáték megszüntetése és az egyes nyeremények más nyereményekkel való helyettesítse írásban történik, és a nyereményjáték weboldalán (www.megerdemeljuk.hu) kerül közzétételre.

6.4 A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező és a Lebonyolító továbbá nem felel semmilyen kárért, amelyet a résztvevő esetleg a nyereményjátékban való részvételével, vagy a nyereményével kapcsolatosan szenved el.

6.5 A regisztrációs SMS-ek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

6.6 A nyereményjátékba történő regisztrációval a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációban feltüntetett személyes adatait, valamint bármely nyeremény elnyerése esetén a nyereményre vonatkozó adatokat, a nyertes kézbesítési címét, a nyertesről készült kép-, hang-, illetve video felvételeket, amelyeket a Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjáték folyamán, vagy annak befejezését követően szerez a résztvevőtől (a továbbiakban „személyes adatok”) a Szervező, mint adatkezelő, valamint a nyereményjáték Lebonyolítója, mint adatfeldolgozó, a nyereményjáték lebonyolításához (kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából), és a résztvevő esetleges nyertessége esetén adónyilvántartáshoz, valamint a tömegtájékoztatási eszközökben és a Szervező vagy a Lebonyolító reklámanyagaiban való közzétételhez kezelje, illetve feldolgozza, éspedig mindezt a nyereményjáték befejezését és a belőle következő jogok rendezését követő egy éven belül. Ugyancsak hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait - utónév, vezetéknév, postai cím, kapcsolattartási e-mail cím terjedelemben - a Szervező marketing-kapcsolattartás (a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja. Adatkezelési nyilvántartási szám: Regisztráció alatt.

6.7 A jelen nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. címen vagy a eszter.sajtos@loreal.com e-mail címen. Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat. A résztvevő az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

6.8 A résztvevő bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja marketing-kapcsolattartás keretében (6.7. pont 1. bekezdés utolsó mondata), amelyet megtehet a résztvevő egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): DPGP, L’Oréal Magyarország Kft. 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. címen vagy a eszter.sajtos@loreal. come-mail címeken.

6.9 A résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a résztvevő – 6.9. pont). A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a nyereményjáték időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az adatkezelő a nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

6.10 A nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező és a Lebonyolító semmilyen munkavállalója, a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval a nyereményjáték lebonyolításában más módon együttműködő természetes személyek, sem a fent említett személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező a nyereményt – saját belátása szerint – a 4.3. pontban írtak szerint tartaléknyertesnek ítélheti, vagy más marketing vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

6.11 E teljes szabályzat a nyereményjáték honlapján (www.megerdemeljuk.hu) kerül közzétételre. A szabályzat jelen nyereményjátékot bemutató bármely reklámanyagon feltüntetett, lerövidített szöveges változata, valamint a nyereményjáték honlapján közzétett jelen teljes szabályzat szövegezése közötti ellentmondás esetén irányadónak e teljes szövegezés tekintendő.

Kelt Budapesten, 2016. december 20-án
L’ORÉAL Magyarország Kft.